วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เนินตะกอน(น้ำพา) รูปพัด: Alluvial fan

เนินตะกอน(น้ำพา) รูปพัด: Alluvial fan
เนินตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับของทางน้ำจากหุบเขาชันลงสู่ที่ราบ ซึ่งจะทำให้ความเร็วของกระแสน้ำลดลงจนไม่สามารถนำพาตะกอนบางส่วนต่อไปได้ ตะกอนดังกล่าวจึงตกสะสมในลักษณะที่แยก กระจายไปรอบข้างเป็นรูปพัด ถ้าตะกอนเหล่านี้สะสมตัว พูนสูงขึ้นเป็นรูปกรวยเรียกว่า เนินตะกอนน้ำพารูปกรวย ถ้าตะกอนส่วนใหญ่มีเนื้อหยาบ เรียกว่า เนิดตะกอนหยาบรูปกรวย (dejection cone)
(พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๔) 

ภาพถ่ายทางอากาศ จากเครื่องบิน
ระหว่างการเดินทางจาก ดูไบ-ปารีสอ้างอิงโดย:http://www.facebook.com/GeoThai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น